Органи громадського самоврядування  закладу

Органом   громадського   самоврядування   у   дошкільному навчальному  закладі  є  загальні  збори  (конференція)  колективу закладу та батьків або осіб,  які їх замінюють,  що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція):

обирають раду дошкільного навчального закладу,  її  членів  і голову, встановлюють строк їх повноважень;

заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності закладу,  голови ради дошкільного навчального  закладу,  дають  їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання    навчально-виховної,    методичної   та фінансово-господарської    діяльності    дошкільного   навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку дошкільного навчального закладу.

У  період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного  навчального  закладу,  діяльність  якої   регулюється статутом.

Рада дошкільного  навчального  закладу  організовує виконання рішень   загальних   зборів   (конференцій),   розглядає   питання поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної  освіти,  зміцнення матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання  бюджету закладу,   вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і
форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу  ради  дошкільного  навчального  закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Склад батьківської ради ДНЗ № 74

Представники  від батьків

Представники  від педагогічного колективу

План засідань ради ДНЗ № 74